Hämeenlinnan kaupunki ja Väylävirasto solmivat aiesopimuksen Moreenin eritasoliittymän rahoituksesta ja rakentamisesta

Hämeenlinnan kaupunginhallituksessa päätetään maanantaina 12.2.24 kaupungin ja Väyläviraston aiesopimuksesta koskien Moreenin eritasoliittymän rahoitusta ja rakentamista. Moreenin eritasoliittymän rakentaminen palvelee lähtökohtaisesti Hämeenlinnan ja Janakkalan rajalla sijaitsevaa MORE yritysaluetta. Moreenin alue on yksi Hämeenlinnan merkittävimmistä ja nopeimmin kasvavista työpaikka-alueista ja sen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa myös valtakunnallisesti merkittävänä logistiikkakeskuksena.
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen mukaan Moren liittymän rakentaminen edistää koko eteläisen Suomen logistiikkaa ja huoltovarmuutta ja on Hämeenlinnan seudun elinvoimalle ensiarvoisen tärkeää. Nyt solmittava aiesopimus on keskeinen askel More-alueen saavutettavuudelle.

Aiesopimuksen keskeinen sisältö

Aiesopimuksen kohteena on Moreenin eritasoliittymä ja määrittelyasiakirjana on ”Valtatien 3 Helsinki – Hämeenlinna parantaminen rakentamalla Moreenin eritasoliittymä, Hämeenlinna ja Janakkala -tiesuunnitelma sekä -rakentamissuunnitelma”. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tiesuunnitelman mukaisesti valtatielle 3 uusi eritasoliittymä, joka kytkee Moreeni–Rastikangas-yritysalueen nykyistä sujuvammin päätieverkkoon ja sitä kautta parantaa alueen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta teollisuus- ja logistiikkatoimintojen sijoittumiskohteena.

Tiesuunnitelman mukaisesti Valtatie 3:lta puretaan pois kaksi levähdysaluetta, valtatie 3:lle rakennetaan eritasoliittymä ja sen välittömään läheisyyteen rakennetaan uusi pysäköintialue HCT-yhdistelmien pysäköintiin. Uusi HCT (High Capacity Transport) -alue toteutetaan samanaikaisesti eritasoliittymän kanssa, mikä mahdollistaa uuden alueen käyttöönoton oikea-aikaisesti.

Aiesopimuksella sovitaan kustannustenjaon periaatteista

Aiesopimuksella sovitaan periaatteista, joiden mukaisesti kaupunki ja Väylävirasto sopimusvaltuuden tai rahoituspäätöksen saadessaan vastaavat hankekokonaisuuden kustannuksista.

Aiesopimuksessa sovitaan, että Väyläviraston kustannusosuuteen kuuluvat:

  • Vt 3 eritasoliittymän ramppien ja liittymiskaistojen sekä valaistuksen kustannukset
  • Vt 3 eritasoliittymän rampin R1 melukaiteen kustannukset
  • Käytöstä poistuvien levähdysalueiden purkamisen kustannukset

Sopimusluonnoksen mukaan Väylävirasto vastaa hankkeen kustannuksista enintään 5,04 miljoonalla eurolla. Jos näiden kuluerien kustannukset jäävät alle 5,04 miljoonan, on Väyläviraston vastattava osa vastaavasti pienempi. Muilta osin tiesuunnitelman toteuttamisen ja hankkeen kustannuksista vastaa Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta. Kesäkuussa 2023 laaditun kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat tiealueella noin 15,6 miljoonaa euroa ja katuverkon puolella 4,1 miljoonaa euroa. Katuverkon puolella kustannusarvio sisältää levähdysalueet korvaavan HCT-alueen sekä sille eritasoliittymältä johtavan katuyhteyden, johon kuuluu liikenneympyrä. Näiden arvioiden perusteella kuntien vastattavaksi jäisi kaikkiaan noin 14,7 miljoonaa euroa, missä on huomioitu Väyläviraston maksimissaan vastaama osa kustannuksista.

Logistisesti merkittävä hanke Hämeenlinnan seudulle ja valtakunnallisesti

Hanke on Hämeenlinnan kaupunkiseudun suurin ja merkittävin elinvoimahanke, mutta sen lisäksi Suomen väestöllisessä keskipisteessä sijaitseva merkittävä valtakunnallinen kokonaisuus. Moren avulla on mahdollisuus kehittää Suomen logistiikkaverkkoa kestävämmäksi, hillitä pääkaupunkiseudun rahtiliikenteen ruuhkautumista ja kehittää koko Suomen pääväylää teollisuuden ja logistiikan kannalta vaikuttavammaksi.

”Esitän Hämeenlinnan kaupungin puolesta lämpimät kiitokset Väylävirastolle ja ELY-keskukselle hyvästä yhteistyöstä. Väylävirasto kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön vastuualaan ja haluan kiittää erityisesti myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Rannetta (ps) More-alueen merkityksen tunnistamisesta ja osaltaan siitä, että pitkään esillä ollut More etenee nyt yhteistyössä valtion kanssa”, Parviainen toteaa.

Lisätietoja:
Tarja Majuri, kaupunkirakennejohtaja
puh. 03 621 2656
tarja.majuri@hameenlinna.fi