Industrial Park MORE - Suomen suurin tulevaisuuden yritysalue

Suurin yritysekosysteemi

Nykyinen 700 ha alue laajenee kaavoituksen myötä 1100 ha vuoteen 2023 mennessä. Kaavoittaminen etenee kohti Hämeenlinnan ja Janakkalan alueiden yhteen kasvamista ja kaavoituksen edetessä uusia, erikokoisia ja erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia tontteja on tulossa tarjolle toistasataa.

Sujuvimmat yhteydet

Keskelle MORE-aluetta on suunnitteilla uusi moottoritien eritasoliittymä, joka parantaa MOREn entisestään loistavia liikenneyhteyksiä ja tavoitettavuutta muun muassa pääkaupunkiseudulta. Eritasoliittymä yhdistää Hämeenlinna ja Janakkalan puolen alueet entistä tiiviimmin toisiinsa. Hanke on edennyt tiesuunnitelmavaiheeseen ja rakentamisen tavoiteaikataulu on vuosina 2024-2025.

Lue lisää  

Kiertotaloudesta voimaa

MORE tukee vahvasti kiertotalouden hyödyntämistä yritystoiminnassa ja luo edellytykset hiilineutraalille, kestävälle, ilmastoystävälliselle yritystoiminnalle. Käynnissä on useita hankkeita ja selvityksiä, joiden pohjalta aluetta kehitettään eteenpäin. Karanojan kiertotalousalue sijaitsee MOREn sydämessä ja toimii pilottialueena usealle hankkeelle. Kiertotalousalue on laajenemassa ja vetää puoleensa uusia yrityksiä, mm. biotekniikan alalla.

Synergiaeduilla kustannussäästöjä

Tavoitteena on liiketoimintaympäristö, joka tarjoaa synergiahyötyjä yrityksille luomalla kustannussäästöjä ja tehokkuutta optimoimalla materiaali- ja energiavirtoja. MORE ekoteollisuuspuisto tarjoaa vastuullisia ja asiakastarvelähtöisiä ratkaisuja, jotka samalla edistävät ilmastotavoitteiden saavuttamista.

HCT-palvelualue

Eritasoliittymän yhteyteen on suunnitteilla HCT (High Capacity Transport) -keskus, joka sekä palvelee raskasta että henkilöliikennettä. Hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla on tarkoitus vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, oikea-aikaisuuteen sekä päästöihin. Alue kytkeytyy luontaisesti Helsingin satamaan, mahdollistaen älykkään logistiikkakäytävän (Suomen Kasvukäytävä) syöttö- ja jakeluliikenteen kokonaisuuden kehittämisen.

Entistä paremmat palvelut

Alueen palvelutarjonta tulee myös kasvamaan muun muassa monipuolisilla raskaankaluston huoltopalveluilla, ajoneuvojen testauspalveluilla sekä logistiikkaan ja rakentamiseen erikoistuneilla palveluilla jo ennestään erinomaisista palveluista. Palveluiden kehittämisen lähtökohtana ovat yritysten tarpeet.

Toimiva ekoteollisuuspuisto

Industrial Park MOREn tavoitteena on vastuullista liiketoimintaa ja yhteiskehittämistä toteuttava ekoteollisuuspuisto, joka toimii YK:n asettamien Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti (Sustainable Development Goals).

Lue lisää kestävän kehityksen tavoitteista