MORE eritasoliittymä – valtakunnallisesti tärkeä hanke

Helsinki-Tampere kasvukäytävän keskipisteeseen rakentuu Etelä-Suomen suurin yritysalue Industrial Park MORE, kun Hämeenlinnan Moreeni ja Janakkalan Rastikangas kasvavat yhteen. Alueella toimii jo lähes 100 yritystä eri toimialoilta ja alueella työskentelee noin 1500 henkilöä. Alueen kilpailuetuja ovat loistava sijainti, monipuoliset palvelut, kehittynyt infra ja hyvä työvoiman saatavuus.

Moreenin ja Rastikankaan yhdistävän valtatie 3:n eritasoliittymän suunnittelu etenee. Valtakunnallisesti merkittävän eritasoliittymän tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 28.9.2023, rakennussuunnitelma valmistuu lokakuussa 2023 ja Moreenin eteläosan asemakaava on myös valmis.

Eritasoliittymä yhdistää Moreenin ja Rastikankaan toisiinsa ja palvelee myös laajemman alueen liikennettä. Valtatie 3 Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan on kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävä tieyhteys, jonka merkitystä tavara- ja työmatkaliikenteelle ei voi vähätellä. Merkittävä osa (9,9 %) suunnitellun eritasoliittymän läheisyyden tieverkoston liikenteestä on raskasta liikennettä ja osuuden ennustetaan nousevan tulevaisuudessa Industrial Park MOREn laajentuessa. Eritasoliittymä keventäisi ympäröivän alueen katuverkolle, valtatielle 10, maanteille 130 ja 292 sekä Hattelmalan ja Viralan eritasoliittymiin kohdistuvaa liikennepainetta.

Moreenin eteläosan asemakaava valmistunut ja asemakaavoitus etenee Janakkalassa

Moreenin eteläosan asemakaava on valmistunut. HCT-ajoneuvojen tarpeet on otettu huomioon asemakaavassa ja tiesuunnittelussa. Asemakaavassa on varattu alueet suunnitellulle liittymälle ja sen yhteyteen suunnitellulle palveluasemalle, joka tarjoaa palveluita niin ammatti- ja henkilöliikenteelle. Asemakaava mahdollistaa palvelualueelle huoltoaseman, jonka yhteydessä voi olla myös ravintola- ja myymälätiloja. Tavoitteena on, että alueella huomioidaan erityisesti raskaan liikenteen kuljettajien levähdystarpeet ja vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen. Uusi taukopaikka keventäisi painetta pääkaupunkiseudulla ja muilla valtatie 3:n taukopaikoilla, jotka toimivat kapasiteettinsa rajoilla jo nykyisellään.  

Janakkalan Rastilan-Rastikankaan osayleiskaava on myös hyväksytty suurimmilta osin.  Kaavoitusta jatketaan luomalla yhteys Rastikankaantieltä Rastilantiehen, jota pitkin pääsee liikkumaan suoraan MOREn Hämeenlinnan puolelle sekä vt 3:lle pohjoisen suuntaan suunnitteilla olevan eritasoliittymän valmistumisen myötä. Myös yksityinen Kanssin asemakaava-alue (n. 99 ha) 3- ja 130-teiden välisellä alueella tulee hyödyntämään pohjoispäästään eritasoliittymää. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä keväällä 2021 ja kaavaluonnosaineistoja selvityksineen on valmisteltu.

Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmistumassa

Eritasoliittymän tiesuunnitelma on valmistunut ja se on saanut lainvoiman 28.9.2023.

Eduskunnan vuonna 2021 osoittamilla määrärahoilla toteutettu hankkeen rakennussuunnittelu on myös loppusuoralla. Määrärahojen osoittaminen hankkeen rakennussuunnitteluun vahvistaa eritasoliittymän valtakunnallista luonnetta. Eritasoliittymän rakennussuunnitelmat valmistuvat myös lokakuussa 2023.

Hämeenlinnan kaupunki ostaa määräalan eritasoliittymän läheisyydestä

Hämeenlinnan kaupunki on päättänyt ostaa 8,7 ha kokoisen alueen Miemalasta. Ostettava alue sijoittuu suunnitteilla olevan eritasoliittymän läheisyyteen ja edistää omalta osaltaan eritasoliittymän toteutusta.

Jakelukeskuksille MORE on paras sijainti

Tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa Hämeenlinna arvioitiin parhaaksi sijainniksi jakelukeskukselle Suomessa ja toiseksi parhaaksi Pohjoismaissa. Tulos osoittaa alueen merkittävyyden valtakunnallisesti ja erityisesti tulevaisuudessa kulutukseen liittyvien trendien muutoksessa alueen sijainti on optimaalinen. Jotta alueen täysi potentiaali saadaan valjastettua, eritasoliittymän toteutus on välttämättömyys.

Tavoitteena on eritasoliittymän valmistuminen 2025. Lisää tietoa Hämeenlinnan kaupungin sivuilta